สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 ก.ย. 2563, 18:25 น.| 421| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ซึ่งทางคณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองที่ต้องปรับตัวจากการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้มีทักษะทางปัญญา โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เรียนสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคมและชุมชน เสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สโมสรนิสิตคณะ ICT : ภาพ