เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 ก.ย. 2563, 18:36 น.| 620| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium)”
“พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรม/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Development Program)” และ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance)” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ จากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง “มองอนาคตปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธาน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

          สำหรับกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thailand Artificial Intelligence Consortium Charter) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการร่วมวิจัยพัฒนา สรางนวตกรรม ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในลักษณะที่ เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standards)  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์