นำเสนอผลงาน GE

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.ย. 2563, 09:41 น.| 341| Academic,Research|

           เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

          ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการนี้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ในชื่อผลงาน "เครื่องชั่งน้ำหนัก โดยใช้ขวดพลาสติกแทนเหรียญ" ที่มีที่มาจากการคำนึงถึงผลเสียของขยะภายในมหาวิทยาลัย จึงได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำขยะพลาสติกมาใช้แทนเหรียญในการชั่งน้ำหนักซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคตต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ