รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.ย. 2563, 17:25 น.| 306| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office" ณ ห้องประชุม ICT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน Green Office คือ คุณสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, คุณสรรเพ็ช รอดพินิจ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน และคุณร่มศิริ เสียงใส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการตรวจรับการประเมินฯ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกำหนดแนวปฏิบัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม         

           

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ