แนะแนวหลักสูตร พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ก.ย. 2563, 17:10 น.| 497| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านงานวิชาการ และนิสิต ลงพื้นที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ ณ โรงเรียนพิริยาลัย, โรงเรียนนารีรัตน์, โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน, โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์, โรงเรียนพานพิทยาคม, โรงเรียนแม่ใจพิทยาคม, โรงเรียนบ้านหลวง, โรงเรียนปัว, โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนสา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูแนะแนวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

         ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 7 หลักสูตร และทำการเปิดหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics)  พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถามและเล่นเกมส์ เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและซักถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก  

 

Link รวมภาพลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน (ประจำปีการศึกษา 2564) 

https://liveupac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mayurate_sa_up_ac_th/EgMgAbeoKtVAiwQPdHtrtvcB3OLMfE3__Yp6y6YcCbHoNw?e=Xqj54G