กิจกรรมถอดบทเรียนกำรประเมินสำนักงานสีเขียว

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ก.ย. 2563, 17:39 น.| 589| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้อง CE 11206 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมบุคลาการสายสนับสนุนที่รับผิดชอบแต่ละหมวดของ Green Office ของคณะฯ ร่วมนำเสนอผลการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 สรุปข้อสังเกต ข้อแก้ไขจากคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่ม Work Shop ถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในหมวดที่ 1 - 6 คือ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก, หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน, หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย, หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในหมวดที่ 1 - 6
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและชี้แจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมิน สำนักงานสีเขียวในครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว