กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ก.ย. 2563, 17:44 น.| 304| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพื่อให้งานบริการภายในสำนักงานคณะฯ มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในสำนักงาน เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการทำ work shop การกรอกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะฯ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ