ไหว้ครูสาขา CPE

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ต.ค. 2563, 11:44 น.| 387| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในกิจกรรมมีพิธีเจิมหนังสือ จากนั้นอาจารย์ผูกข้อมือและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่1-4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ และให้นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ภาพ