โครงการ Project day

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ต.ค. 2563, 09:14 น.| 915| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project day เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและของมหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในโครงการจะมีการนำเสนอผลงานโครงงานนิสิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Oral และ Poster ตามหัวข้อ Internet of Things, Mobile Application, Web Application, การประมวลผลข้อมูล, สื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game และ Graphic Design โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมส่งผลงาน จำนวน 34 โครงงาน

          รางวัลชนะเลิศ นายวธัญญู ชำนาญยา , นางสาวพิมพ์ลดา ยาวเป็ง โครงงาน “การสร้างโมเดล 3 มิติ จำลองพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา เพื่อนำไปใช้ด้านการศึกษาพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา” ประเภท Graphic Design  การนำเสนอแบบ Oral presentation

          รางวัลชนะเลิศ นายณัฐดนัย เจริญภู, นางสาวกัลย์สุดา ธรรมรักษาโครงงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา” ประเภท Mobile Application การนำเสนอแบบ Oral presentation

          รางวัลชนะเลิศ นายปรเมศวร์ แตงอ่อน, นางสาวจิตติมา ศรีสังข์, นางสาวสุวรรณฑา ทองพานิช โครงงาน “ระบบเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน” ประเภท Web Application การนำเสนอแบบ Oral presentation

          รางวัลชนะเลิศ นายปวริศร สายบัว และนายศุภวิชญ์ อุตมะชัชวาล โครงงาน “การออกแบบเกม 2มิติ โดยใช้แนวคิดล้านนาในอนาคต” ประเภท สื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game การนำเสนอแบบ Oral presentation           

          รางวัลชนะเลิศ นายบัณฑิต อมรประสิทธิ์ โครงงาน “การออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์แบรนด์ นมพาสเจอร์ไรซ์ ตรา สิเรียมแดรี่ฟาร์ม” ประเภท Graphic Design การนำเสนอแบบ โปสเตอร์  (Poster presentation)

        รางวัลชนะเลิศ นายสิริชัย เบ็ญจมาคม, นายณัฐนันท์ แก้วหน่อเมือง โครงงาน “ระบบบริหารการจัดการจอดรถมอเตอร์ไซค์อัจฉริยะ กรณีศึกษาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์มหาวิทยาลัยพะเยา” ประเภท Mobile Applicationการนำเสนอแบบ โปสเตอร์  (Poster presentation)

          รางวัลชนะเลิศ นายพงศธร ญาณะ, นายณัฐพล สมบัตินันท์ โครงงาน “ระบบจัดเก็บโครงงานวิจัยของนิสิต คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา” ประเภท Web Application การนำเสนอแบบ โปสเตอร์  (Poster presentation)

          รางวัลชนะเลิศ นายธนกฤต กันสุรีย์, นางสาวอัฉฎาภรณ์ สงวนทอง  โครงงาน “ลลิน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทะเบียนเรียน กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ประเภท การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอแบบ โปสเตอร์  (Poster presentation)

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู), นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ