โครงการ "ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 12 ต.ค. 2563, 08:55 น.| 1013| Academic,Research|

          โครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนโดยเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและเรียนกับภาคเอกชนฝั่งละ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด ซึ่งมีอาจารย์จากคณะฯ เป็นผู้กำกับดูแลองค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่วนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร ช่วยฝึกสอนวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานและความต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาด้วย ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ปัจจุบันมีสถานประกอบการไอทีชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับทางคณะ จำนวน 7 บริษัท