หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Application)

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 12 ต.ค. 2563, 09:00 น.| 146


          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับนิสิตที่สนใจด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ “หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Application)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดของ Outcome-Based Education (OBE) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ (Skill) และ สมรรถนะ (Competency) ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (https://tinyurl.com/y2fy4ecw) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และออกแบบให้นิสิตสามารถต่อยอดความรู้ในอาชีพที่กว้างขึ้น อาทิเช่น โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ที่สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (ML Engineer) ได้อย่างไร้รอยต่อ

          โดยมีการสอนด้านทักษะที่จำเป็น (Required Skills) ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล สถาปนิกข้อมูล โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด ผู้ดูแลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ ฯลฯ

          ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง (เรียน 3 ปี  + โครงงาน + ฝึกงาน/สหกิจ อีก 1 เทอม) โดยที่โครงสร้างหลักสูตรได้มีการออกแบบวิชาเอกเลือก 3 วิชา และเลือกเสรี 2 วิชา ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะ (Competency) อื่นๆ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ที่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)

          น้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Application) สามารถชมรายละเอียดและสอบถามได้ผ่านช่องทาง Page Facebook ของหลักสูตร https://www.facebook.com/DSAICTUP หรือสอบถามได้ที่ 054-466 666 ต่อ 2323 งานวิชาการคณะ ICT