อบรม Mobile App Testing และ UX/UI Design : Figma

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 ต.ค. 2563, 17:46 น.| 411| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ICT 1103/1 และห้อง ICT 1219 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ Mobile App Testing โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมอบรม และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการในรายวิชา และเปิดโอกาศให้บริษัทเข้ามาวางแนวทางการเรียนการสอนร่วมกับทางอาจารย์ในหลักสูตร

          โดยมีอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาให้การต้อนรับวิทยากรจากบริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด โดยกิจกรรมย่อย คือ วิทยาการให้ requirement ตัวอย่างมา แล้วให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทำการแปลงเป็น cards ตามหัวข้อคือ discover, learn, use, decide, goal ด้วยวิธีการระดมสมอง (brain storming) กันในทีม เพื่อที่เลือก goal หลัก และจะนำไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ prototype ต่อไป

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายกิตติคุณ นุผัด (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ