สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 ต.ค. 2563, 10:49 น.| 312| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้าน business model ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)

          โดยมีอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาให้การต้อนรับวิทยากรและร่วมพูดคุยกับนิสิตที่เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน Co-Founder จากบริษัท Alive for Life มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในครั้งนี้

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ภาพ