GIS ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ต.ค. 2563, 17:21 น.| 322| Academic,Research|

 

               เมื่อวันที่  15 – 17 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ในรายวิชาการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)  ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจำแนกและการประเมินความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนามร่วมกับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

              นำโดย ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันแรกของการศึกษาดูงาน อาจารย์ได้พานิสิตศึกษาสภาพภูมิประเทศกว๊านพะเยา ณ จุดชมภูมิทัศน์กว๊านพะเยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าดิบแล้ง ณ ชุมชนวนเกษตร บ้านแม่กำปอง ศึกษาลักษณะความเป็นชานเมือง (Suburb) ถนนวงแหวนรอบ 3 และศึกษาลักษณะความเป็นเมืองบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ จากนั้นในวันที่สอง ศึกษาลักษณะป่าไม้ประเภทต่าง ๆ ตามแนวถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์ และ ศึกษาดูงานอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และในวันที่สาม ศึกษาลักษณะการปลูกพืชพรรณบนที่สูงของชาวไทยบนพื้นที่สูง ณ บ้านม่อนแจ่ม ศึกษาลักษณะเรือนยอดไม้บนเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ