กิจกรรม R & I Talk #1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ต.ค. 2563, 16:00 น.| 429| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อกรพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต บรรณาธิการ วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และพูดคุยถึงรายละเอียดขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานวิจัยของตนเองต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง(นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงานคณะฯ : ภาพ