ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 ต.ค. 2563, 09:47 น.| 485| Academic,Research|

            เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา ในการขยายผลสู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยาและระบบออนไลน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทนิสิตเกี่ยวกับการวางตัวในที่ทำงานของนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ภายในโครงการมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี, การบรรยาย หัวข้อ “การทำเอกสารประกอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา” และ หัวข้อ “สิทธิ์การรักษาพยาบาลช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง(นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นิสิตสาขา CG : ภาพ