ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ต.ค. 2563, 00:25 น.| 277| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          โดยมีนางโกลัญญา ตายะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะฯ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรสำนักงานคณะฯ และกล่าวถึงความสำคัญของการกรอกข้อมูลลงในระบบ  E-BUDGET ดังนี้

         1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

         2. กรอกข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

         3. การขออนุมัติดำเนินโครงการ

         4. การขออนุมัติใช้งบประมาณในแต่ละส่วนงานต่างๆ

         5. การปรับแผน และค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ