ประชุมแผน Green Office

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ต.ค. 2563, 00:36 น.| 361| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีการกล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของการจัดทำกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละหมวดของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก, หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน, หมวดที่ 3 การจัดการของเสีย, หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และ หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

          ซึ่งขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดพื้นที่ เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว รวมพื้นที่ประเมินรวมทั้งหมด 2,816.40 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้

         1. ห้องสำนักงานคณะ เป็นสถานที่ทำงานของพนักงานสายสนับสนุน ใช้สำหรับการดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะ

         2. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับให้บริการนิสิตในการสืบค้นข้อมูลและจัดติวหรือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน

         3. ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80 ที่นั่ง

         4. ห้องประชุมแม่กา ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 ที่นั่ง

         5. ห้องพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ใช้สำหรับจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ