ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ต.ค. 2563, 00:48 น.| 458| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนิงานศูนย์ RUSID จัดทำวารสาร JSID และการส่งเสริมการร่วมกันตีพิมพ์ในระดับคณะ และแรวทางการปรับหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งมีผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนภัทร ไชยมงคล : ภาพ