ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ต.ค. 2563, 15:57 น.| 282| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ซึ่งมีสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 21 สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันใน ระดับสากล และเป็นองค์การกลางในการเชื่อมโยงความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา

          ภายในการประชุมมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมในวารสำคัญทั้งโครงการความร่วมมือ CITT + Microsoft + JA, การเข้าร่วม Thai AI Consortium, รายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ การเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 และ การเปลี่ยนนายกสมาคมและกรรมการสมาคม CITT 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว