ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 ต.ค. 2563, 16:33 น.| 323| Academic,Research|

          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายในหัวข้อ เรื่อง “พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการก้าวสู่การเป็นมือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 1 โควตานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

          โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมของคณะฯ จากนั้นอาจารย์รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ โดย ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย อาจารย์นภา ราชตา และอาจารย์สุพรรณ ทองเพชร, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ เกตุอ๊อต ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมส์ให้น้อง ๆ นักเรียนที่มาศึกษาดูงาน ได้ร่วมตอบคำถาม และรับของรางวัล พร้อมทั้งมีการพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และห้องสาขาวิชาต่าง ๆ อีกด้วย