แนะแนวการศึกษาต่อในระดับป.โท และ ป.เอก

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 ต.ค. 2563, 16:41 น.| 285| Academic,Research|

            วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก นำโดย ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศประยุกต์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อฯ

          ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ และความร่วมมือในหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นนวัตกรทางการศึกษา ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยภายในกิจกรรมมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าว  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ