รับสมัครบัณฑิต (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ต.ค. 2563, 10:16 น.| 442| Academic,Research|

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)” โดยมี รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ดร. สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยโครงการจะจัดทำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนี้ อำเภอเชียงคำ ได้แก่ ต.แม่ลาว ต.น้ำแวนต.ฝายกวาง, อำเภอปง ได้แก่ ต.ปง ต.ออย, อำเภอภูกามยาว ได้แก่ ต.แม่อิง และ อำเภอเมือง ได้แก่ ต.ท่าวังทอง

           เพื่อปฏิบัติงานด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตำบล, ติดตาม/เฝ้าระวัง COVID, การจัดทำข้อมูล Digital จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), พัฒนาทักษะการบริหารจัดการชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร, พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้อง, ยกระดับสินค้า OTOP การท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน และการบริการชุมชน โดยจะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน ซี่งมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี

           โดยผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ว่างงาน ไม่มีงานประจำ หรือ งานซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐ หรือ รับเงินเยียวยาจากรัฐ เป็นบัณฑิตสาขาใด หรือ  มหาวิทยาลัยใดก็ได้ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2562) ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ใกล้เคียง หรือ ภายในจังหวัดพะเยา (ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษสำหรับบัณฑิตที่อยู่ในเขตตำบล หรืออำเภอนั้น ๆ)

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHgmtBGkhi_fwUClqdToNDyhL42fujMBkVnnKeBUg5KgN7XQ/viewform