ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 ต.ค. 2563, 15:40 น.| 332| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดรายการทางคลื่นวิทยุ FM97.25 MHz อสมท.พะเยา ในประเด็นเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน และ ประเด็นเรื่อง “การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรใหม่ เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2564)” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในยุคดิจิทัลนี้ และยังเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านไอที จบไปมีงานรองรับหลากหลายด้าน ทั้ง นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (ML Engineer)
วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เป็นต้น โดยจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 นี้

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว