วิทยากร Smart Farming

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 พ.ย. 2563, 13:57 น.| 312| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร“นักเทคโนโลยีและนัวตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming”รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)” จากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในภาคปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง “GIS เพื่อสร้างข้อมูลฟาร์ม ระบบสื่อสารและโครงข่ายข้อมูลการเกษตรแบบไร้สายภายในฟาร์ม ระบบประมวลผล วิเคราะห์ภาพถ่ายต้นพืช และดิน เพื่อแปลงเป็นข้อมูลการเกษตร” ซึ่งในช่วงการอบรมบรรยาย ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมซักถามข้อสงสัยอีกด้วย

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ