ประชุมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 พ.ย. 2563, 09:34 น.| 270| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

          โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมอธิปรายฯ การประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงาน โครงการด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลักดันนักวิจัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในการทำงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้รับทุน ผู้ร่วมวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ภาพ