คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 พ.ย. 2563, 10:42 น.| 397| Academic,Research|

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนัยน์ปพร พีรจรัสภัทร์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

          ซึ่งรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมา 4 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2562)

 

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT ม.พะเยา) : ภาพ/ข่าว