ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 พ.ย. 2563, 16:45 น.| 414| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กรุงเทพมหานครฯ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธาน-สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

          จากนั้นได้เดินทางเข้าพบคุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ผู้อำนวยการ CU Innovation HUB ณ CU Innovation HUB จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการบ่มเพาะนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเข้าพบ ศาสตราจารย์.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotic Technology เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์ และการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ขึ้นในอนาคต 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ