พัสดุสัญจรคณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 พ.ย. 2563, 17:11 น.| 512| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, นางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ เมืองมา นักวิชาการพัสดุ และ นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาจัดโครงการพัสดุสัญจรพบคณะฯ

          เพื่อพบปะส่วนงานต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแก้ปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามและเสนอแนะปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

             

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ