SE ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 พ.ย. 2563, 17:05 น.| 406| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตโครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษาดูงานเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกับสถานประกอบการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (IST) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

          สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of  Science and Technology : VISTEC) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการจัดตั้งสำนักวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology) สถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแนวคิด องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ภาพ