Young ICT Camp

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 พ.ย. 2563, 17:12 น.| 390| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิตคณะฯ จัดโครงการ Young ICT Camp มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ พร้อมสร้างทักษะด้าน Soft skill ให้แก่นิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เรียนสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคมและชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวให้โอวาทกับนิสิตใหม่

          ทางด้านนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวไว้ว่าเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะพูดคุยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ภายในคณะฯ และยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นิสิตสามารถปรับตัวและมีแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ห่างจากภูมิลำเนามาศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

หน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ : ภาพ