ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 พ.ย. 2563, 15:22 น.| 481| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์วสุพล เผือกนำผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน หลักสูตร และการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในคณะฯ

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับ และนำเสนอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (ทุนวิจัย และบริการวิชาการภายนอก) อีกทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดย ดร. นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ระวังยศ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้นเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งด้านการบริหารงาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอน รวมไปถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาจำนวนนิสิตที่ลดน้อยลงในแต่ละปี เป็นต้น

           

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ