ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 พ.ย. 2563, 17:44 น.| 392| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีการกล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของการจัดทำกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละหมวดในกิจกรรมดังกล่าว

 

นางโกลัญญา ตายะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) : ข่าว

นางสาวมมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ