R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 พ.ย. 2563, 17:47 น.| 327| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1219 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมR&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก รองประธานกรรมการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล ประธานกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว

นางโกลัญญา ตายะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) : ภาพ