พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 พ.ย. 2563, 14:44 น.| 419| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการทำบุญคณะและไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำการเคารพแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้อง CE 07208 อาคารเรียนรวม (CE)

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนิสิตกล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนิสิตกล่าวนำคำไหว้ครู และนิสิตทุกคนกล่าวไหว้ครู กล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู จากนั้น คณบดีทำพิธีเจิมหนังสือและกล่าวปฐมนิเทศ ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ อีกทั้งยังให้คณาจารย์ผูกข้อมือให้กับนิสิต ทั้งนี้ภายในพิธียังได้มีกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนิสิตผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู และรางวัลนิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ