อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 พ.ย. 2563, 11:00 น.| 401| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ สร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และอบรมการใช้โดรนเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน เพื่อสำรวจถึงปัญหา ความต้องการ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ ในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ, เพื่อสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้การสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลทรัพยากรชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้นำชุมชน และเยาวชนในหมู่ 8 และ หมู่ 11 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ