กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 ธ.ค. 2563, 13:37 น.| 364| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “One Day Sharing UNI Project” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ แนะนำภาพรวมคณะฯ ทั้งทางด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน และดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในสาขาวิชาญ ให้การต้อนรับทีมวิทยากรจากบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด นำโดยคุณประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการ, คุณพงศกร อุดมบัว Chief Technology Officer, คุณอานนท์ เบียงแล GIS Back-end และ คุณศตวรรษ อาหรับ GIS Analyst and Back-end Engineer

          ภายในกิจกรรมมีการอบรมการใช้เทคโนโลยี Open source ทางด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับ Products ของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด, ทักษะและความสามารถที่ตลาดแรงงานของเอกชนต้องการ รวมไปถึงความรู้ความสามารถที่นักภูมิสารสนเทศต้องมีในปัจจุบันและอนาคต และอบรมการใช้งาน OGC Open API ที่ให้บริการฟรีโดย OSGEO Thailand (https://osgeo.in.th) และการใช้งาน QGIS Plugins สำหรับการจัดข้อมูล GIS โดยใช้ความสามารถของ OGC Open API ที่ให้บริการฟรีโดย OSGEO Thailand (https://osgeo.in.th)  จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การสร้าง modeler ในโปรแกรม QGIS สำหรับการแสดงผลข้อมูลอุบัติเหตุเบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 – 2 และกลุ่มที่ 2 การสร้าง QGIS Plugins สำหรับ Analysis ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 – 4 และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังแนวคิดไอเดียใหม่ๆจากนิสิต และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ GIS

 

           

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ