MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ธ.ค. 2563, 15:54 น.| 356| Academic,Research|

 

       

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน “ไซเบอร์ซีเคียวริตี้” (Cybersecurity)” เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยพะเยา

          ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับมาตรฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อีกทั้งยังมีการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในด้านต่าง ๆ

          ทั้งนี้ในปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ จะจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีทักษะในการปกป้องภัยไซเบอร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

             

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ