หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ธ.ค. 2563, 16:47 น.| 521| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งหุ่นยนต์ดินสอ และคุณกรรณิการ์ มารุ่งเรืองผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การฝึกงานและสหกิจ ความร่วมมือทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการสำหรับดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับหุ่นยนต์เชิงพานิชย์ เป็นต้น

          ทั้งนี้ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในหมวดของการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ และ แผนแม่บทด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในหมวดของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและสอดคล้องกับ New S-curve ในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ