อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ธ.ค. 2563, 11:25 น.| 393| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  ณ ห้อง ICT 1318 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย รวมทั้งการกำหนดวิธีการ และงบประมาณของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับข้อเสนอ

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้การต้อนรับ ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก อาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่มีแนวทางการเขียนข้อเสนอ และการกำหนดงบประมาณโครงการวิจัยเพื่อเขียนขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ