ลงพื้นที่ชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ธ.ค. 2563, 15:29 น.| 515| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลประชากรในพื้นที่ และนำข้อมูลกรอกเข้าระบบ โดยมีนิสิตในสาขาวิชาฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย ปริมาณการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ที่ดินทำกิน และ ความต้องการเพิ่มเติมภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ

          ซึ่งที่ผ่านมา ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และอบรมการใช้โดรนเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน เพื่อสำรวจถึงปัญหา ความต้องการ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ ในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ, เพื่อสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้การสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลทรัพยากรชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านในหมู่ 8 และ หมู่ 11 เข้าร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ