ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ธ.ค. 2563, 16:20 น.| 432| Academic,Research|

 

            เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ พร้อม ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้านในตำบลแม่นาเรือ และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์การสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ในตำบลแม่นาเรือ ซึ่งมีนายประกาย ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พร้อมผู้บริหาร รับมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุดต่อไป

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ