MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 ธ.ค. 2563, 10:14 น.| 155

              เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ด้านวิชาการและการพัฒนางาน หัวข้อ “การร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ”ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวจิรารัตน์ ฟองการพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ

           

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ