ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ธ.ค. 2563, 17:33 น.| 421| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้านในตำบลแม่นาเรือ และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์การสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ในตำบลแม่กา ซึ่งมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อมผู้บริหาร รับมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุดต่อไป

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ