อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ธ.ค. 2563, 17:36 น.| 386| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  ณ ห้อง ICT 1318 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวิธีการ และงบประมาณของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับข้อเสนอ รวมทั้งการดำเนินการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้นักวิจัยของบุคลากรสายบริการเตรียมความพร้อมขอตำแหน่งทางวิชาการ

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการจัดอบรม จากนั้นนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะ กล่าวให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมและร่วมซักถามแนวทางการเขียนขอทุนโครงการวิจัยฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ