ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ม.ค. 2564, 10:41 น.| 382| Academic,Research|

 

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนเขา เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าในปีที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพะเยาในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

          โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลแม่กา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

เทศบาลตำบลแม่กา : ภาพ