คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ม.ค. 2564, 14:13 น.| 418| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ) มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings"โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

          ภายในงานจัดพิธีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ โดยนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  • ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนักวิจัย
    ที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       จากนั้นได้มีการมอบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยแบ่งรางวัล เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการ “การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ (Smart people – Smart Community)” ดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่กาจัดทำแผนชุมชนเชิงคุณภาพจากชุมชนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลออกมาในรูปแบบของภาพแผนที่ที่แสดงให้เห็นการกระจายข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

กองบริหารงานวิจัย : ภาพ