อบรม "Microsoft Word 365"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 ก.พ. 2564, 11:13 น.| 338| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเลขานุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "ICT Secretary Official Short course Training Series" หัวข้อ “Microsoft Word 365”  โดยมีนายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้งาน Microsoft Word 365 ให้แก่บุคลากรสายบริการภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร โดยมีการนำเทคนิค และ ขั้นตอนการตั้งค่าหนังสือราชการ หนังสือเวียน และสารบัญในการทำหนังสือราชการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะจัดอบรมทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยใช้เวลาอบรมคอร์สละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 คอร์ส โดยจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมอีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว