แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ก.พ. 2564, 10:21 น.| 369| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพะเยาพิมยาคม เพื่อให้ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะฯ และเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา

          ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 8. และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนใหม่ และจะเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในช่วง TCAS 64 รอบที่ 2 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่บูรณาการองค์ความรู้ 4 ด้าน ไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย
 • คอมพิวเตอร์ (Computer) ที่มุ่งเน้นงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Application) ที่ทันสมัย
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimization)
 • สถิติ (Statistics) ที่มุ่งเน้นการการวิเคราะห์ และพยากรณ์จากข้อมูลที่ได้ (Forecasting)
 • ธุรกิจ (Business) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ เช่น ข้อมูลการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) การเงินและการธนาคาร (Financial) เกษตร (Agriculture) การขนส่ง (Logistic) สุขภาพและการแพทย์ (Healthcare) หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

          ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง (เรียน 3 ปี + ฝึกงาน/สหกิจ 1 เทอม) ได้อีกด้วย โดยมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจซักถามข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ เป็นอย่างดี

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ