คว้ารางวัล Best Present ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2564, 16:31 น.| 516| Academic,Research|

       

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมลพรรณ จันทร์เอ้ย  นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่คว้ารางวัล Best Present บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฮิวเมติค IT Shop ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Zoom) จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา